2020-02-06 15:45:27

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Natječaj za posao, Srednja škola Lovre Montija, Knin

Ravnatelj škole donosi ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

  1. nastavnik fizike

  2. nastavnik engleskog jezika

  3. strukovni učitelj poljoprivredne skupine predmeta

SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA KNIN

KLASA:602-03/20-01/46

UR. BROJ: 2182/1-12/2-10-20-1

DATUM: 6. veljače 2020.

 

 

Na temelju čl. 107. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( «NN», br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11, 16/12, 5/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18) i čl. 94. Statuta škole ravnatelj škole donosi:

 

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

 

 

nastavnik fizike – jedan izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, zamjena ,18 sati u nastavi tjedno odnosno 33 sata ukupno tjedno

nastavnik engleskog jezika – jedan izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, zamjena

strukovni učitelj poljoprivredne skupine predmeta – jedan izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena

 

 

Pored općih uvjeta kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete prema čl.105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( «NN», br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ,90/11, 16/12, 5/12 i 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) te uvjete sukladne Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („NN“ 1/96, 80/99).

Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Za istoga se može zatražiti od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 13. Zakona o pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i kaznenoj evidenciji ( „NN“ broj 143/12 i 105/15 ) izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe .

Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji ( „NN“ br. 121/2017 ) dužni su uz molbu dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Detalji o dokazima potrebnima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na:

https//gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zapošljavanje/prednost-pri-zapošljavanju/403

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti temeljem ostalih zakonskih propisa moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti presliku isprava na temelju kojih dokazuju to pravo.

Natjecati se mogu kandidati oba spola.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („NN“ broj 42/18 ) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke ( osobno ime, adresa, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu ).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti i priloge odnosno isprave u neovjerenoj preslici a odabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti izvornike.

Uz prijavu na natječaj dostavlja se:

životopis

dokaz o hrvatskom državljanstvu

dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslik

uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak, glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ) ne starije od 30 dana

elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA ( za natječaj – radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje), Ikičina 30, 22 300 KNIN

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama škole te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama HZZ-a , Ispostava Knin.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja odnosno osoba koja ne ispunjava formalne uvjete samo u slučaju da se na natječaj nije prijavila niti jedna osoba s formalnim uvjetima.

 

Sukladno Pravilniku o načinu , postupku i vrednovanju kandidata pri zapošljavanju Povjerenstvo za vrednovanje kandidata će objaviti na mrežnoj stranici Škole: http://www.ss-lovre-montija-knin.skole.hr/skola mjesto, vrijeme i način testiranja te pravne i druge izvore. Kandidati koji su pravodobno podnijeli prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti testiranju – pisanoj provjeri. Formalni kandidati sa liste kandidata koja će biti objavljena na mrežnim stranicama škole pristupaju testiranju koje obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor.

Kandidati koji zadovolje na testiranju ostvaruju pravo na pristup razgovoru.

Rezultati testiranja kao i poziv na razgovor bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole: http://www.ss-lovre-montija-knin.skole.hr/skola

Rezultati natječaja odnosno odabir kandidata bit će objavljen na stranicama škole te pisanim putem na adresu iz prijave na natječaj kandidata.

 

RAVNATELJ:

Mirko Antunović, prof.

 


Srednja škola Lovre Montija