preskoči na sadržaj
Upute za pisanje seminarskog rada

 

Upute za pisanje seminarskih radova

 

Struktura

 1. Naslovna stranica

 2. Sadržaj

 3. Sažetak

 4. Ključne riječi  

 5. Tekst seminarskog rada

 6. Popis korištene literature

   Bilješke   

 Primjer bilješke ispod teksta za knjigu

 Primjer bilješke ispod teksta za časopis

 Primjer bilješke ispod teksta za zbornik

Citati

Upute za citiranje:

 Knjiga

 Primjer citiranja knjige koja ima jednog autora

 Primjer citiranja knjige koja ima do tri autora

 Primjer citiranja knjige koja ima četiri i više autora

 Primjer citiranja knjige koja nema podatak o autoru

 Poglavlje u knjizi

 Natuknica u enciklopediji

 Članak u časopisu

 Članak u novinama

 Rad u zborniku

 Elektronički izvori

 Članak u elektroničkom časopisu

 Članak na mrežnoj stranici

 Mrežna stranica

 Članak iz baze podataka

 CD-ROM

 Listserv, newsgroup, e-mail

Usmeni izvori

 Predavanje

 Intervju

 Audiovizualna građa (zvučna kaseta, video kaseta, DVD, CD)

 Prilog 1 – Primjer naslovne stranice

 

 

Struktura

Seminarski rad se treba sastojati od sljedećih dijelova:

1. Naslovna stranica

Nepaginirana naslovna stranica treba sadržavati sljedeće informacije:

u gornjem lijevom uglu naziv Sveučilišta, Fakulteta, Odsjeka, kolegija, nastavnika te ime

i prezime studenta, slovima veličine 14 točaka

naslov rada ispisan masnim slovima (bold), centrirano, slovima veličine 16 točaka

naziv vrste rada (seminarski rad) ispod naslova rada, centrirano, slovima veličine 14

točaka

na dnu naslovne stranice potrebno je napisati mjesto te mjesec i godinu nastanka rada,

centrirano, slovima veličine 14 točaka

2. Sadržaj

Na posebnoj stranici naslovljenoj Sadržaj preporuča se navesti popis naslova svih

poglavlja u radu i brojeve početnih stranica svakog poglavlja, slovima veličine 12 točaka.

3. Sažetak

4. Ključne riječi

5. Tekst seminarskog rada

- opseg:

5-6 kartica teksta- prva godina 7-12 kartica teksta - druga godina 12-20 kartica teksta –

treća godina ili prema uputama predmetnog nastavnika.

Tekst seminarskog rada treba biti paginiran. Preporuča se koristiti Times New Roman,

veličine 12 točaka, proreda 1,5. Za naslove dijelova seminara i poglavlja preporuča se

koristiti slova veličine 14 točaka. Prilozi (fotografije, grafički prilozi) se prilažu na kraju

teksta, iza posebne stranice naslovljene Prilozi. Rad mora sadržavati sve elemente

znanstvenog i stručnog rada (uvod, razrada po poglavljima, zaključak).

6. Popis korištene literature

U radu se trebaju navesti najmanje tri citata – prva godina; pet citata – druga godina

odnosno 10 citata – treća godina (knjiga, časopis, izvor s Interneta), ili prema uputama

predmetnog nastavnika. Na posljednjoj paginiranoj stranici navode se literatura i izvori.

Literatura se navodi po dolje navedenim pravilima za citiranje literature. Popis literature

treba biti posložen abecednim redom. Seminarski rad koji se šalje elektroničkom poštom

ne smije prelaziti 500 kB.

Bilješke

Bilješke (objasnidbene i bibliografske) navode se na dnu stranice (footnotes). U

objasnidbenim bilješkama se pobliže označava odreneni dio teksta ili daju dodatni podaci.

U bibliografskim bilješkama se daju podaci o izvoru iz kojeg je preuzet citat/navod.

Primjer bilješke ispod teksta za knjigu:

1Plevnik, Danko. Fortuna čitanja. Osijek: Hrvatsko čitateljsko društvo, 2006. Str. 20.

Vrh

Primjer bilješke ispod teksta za časopis:

1Verona, Eva. Restauracija novina u Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 7,

3/4(1961), str. 242.

Primjer bilješke ispod teksta za zbornik:

1Petr, Kornelija; Vrana, Radovan; Aparac, Tatjana. Web based LIS education: potentials

and feasibility of regional models. // Continuing professional education for the

information society : the fifth World conference on professional education for the library

and information science professionals / edited by Patricia Layzell Ward. Muenchen : Saur,

2002. Str. 205-213.

Bilješke treba označiti u tekstu u neprekinutom nizu od 1 naviše. U bilješkama treba

navesti pune bibliografske podatke te broj stranice, kada se navod pojavi prvi put. Za

svako sljedeće navonenje uz prezime i ime autora kojega se citira treba staviti oznaku

"Navedeno djelo" ili "Nav. dj.", popraćenu brojem stranice s koje je navod preuzet ili

oznakom za stranice (od-do) ako je preuzet veći dio teksta citiranog autora. Oznaka

"Isto" (ili Ibid) koristi se ako se bilješke vezane uz odreneno djelo navode jedna za

drugom. Uz njih se dodaje broj stranice ukoliko je navod preuzet s različite stranice istog

djela. Ako je navod preuzet s iste stranice kao i prethodni (i koja je prema tome već

navedena), stranica se uz oznake Isto, Ibid ili Nav.dj. ne piše ponovno.

Primjer:

1 Mišić, Jelka. Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova I. Zagreb: Izdanje i

naklada Leksikografskog zavoda FNRJ, 1956. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 4, 1-

4(1955-1957), str. 104-106.

2 Švab, Mladen. Mate Ujević, utemeljitelj suvremene hrvatske enciklopedike. // Radovi

Leksikografskog zavod «Miroslav Krleža». Razdio za leksikografiju, enciklopediku i

informatiku 2(1992), str. 9-73.

3 Isto, str. 49.

4 Isto.

5 Mišić, Jelka. Nav.dj., str. 108.

Za posredno citiranje koristi se izraz « Citirano prema: ». Posredno citirati znači citirati

odrenenog autora/djelo koje je već citirano unutar druge knjige koju koristimo.

Primjer:

Aitchinson, Jean; Gilchrist, Alan. Thesaurus construction. 2nd ed. London : Aslib, 1987.

Citirano prema: Rowley, Jennifer. The controlled versus natural indexing languages

debate revisited : a perspective on information retrieval practice and research. // Journal

of information science 20, 2(1994), str. 108-119.

Svi izvori navedeni u bilješkama trebaju biti navedeni i u popisu literature na kraju rada.

U popisu literature navode se samo korišteni izvori.

Citati

Citirati se moze izravno, koristeći navodnike, i neizravno, prepričavanjem. Citat koji se

izravno prenosi iz teksta drugog autora stavlja se u navodne znakove. Ako se izravno

citira veći dio teksta, a jedan dio se želi ispustiti, ispušteni dio označava se znakom […].

Za neizravno citiranje u bilješkama se koristi izraz Usp. (usporedi). Primjer: 1Usp. Mišić,

Jelka. Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova I. Zagreb: Izdanje i naklada

Leksikografskog zavoda FNRJ, 1956. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 4, 1-4(1955-1957),

str. 104-106.

Upute za citiranje:

Knjiga

Prezime, Ime autora. Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju ako postoji. Mjesto

izdavanja: Nakladnik, godina izdavanja.

 kod knjiga koje imaju dva ili tri autora navodi se: Prezime, Ime prvog autora;

Prezime, Ime drugog autora; Prezime, Ime trećeg autora.

 kod knjiga koje imaju četiri i više autora navodi se: Prezime, Ime prvog

autora…[et al.].

 kod knjiga koje nemaju podatak o autoru navodi se: Naslov / podatak o uredniku.

Primjer citiranja knjige koja ima jednog autora: Manguel, Alberto. Povijest čitanja.

Zagreb: Prometej, 2001.

Primjer citiranja knjige koja ima do tri autora: Babić, Stjepan; Finka, Božidar;

Moguš, Milan. Hrvatski pravopis. Zagreb: Školska knjiga, 1995.

Primjer citiranja knjige koja ima četiri i više autora: Srića, Velimir...[et al.].

Menedžerska informatika. Zagreb: MEP Consult : Delfin : HITA Poslovna akademija,

1999.

Primjer citiranja knjige koja nema podatak o autoru: Antologija hrvatske kratke

priče / priredio Miroslav Šicel. Zagreb: Disput, 2001.

Poglavlje u knjizi

Prezime, Ime autora. Naslov poglavlja. // Naslov knjige / Ime i prezime autora knjige.

Mjesto izdavanja: Nakladnik, godina izdavanja. Početna i završna stranica.

Primjer: Petrak, Jelka. Traženje informacija u medicini. // Uvod u znanstveni rad u

medicini / Matko Marušić i suradnici. 3. izd. Zagreb: Medicinska naklada, 2004. Str. 116 -

124.

Natuknica u enciklopediji

Prezime, Ime autora natuknice (ako postoji). Naslov natuknice. // Naslov enciklopedije.

Podatak o izdanju (ako postoji). Mjesto izdavanja: Nakladnik, godina izdavanja prvog i

zadnjeg sveska (ukoliko enciklopedija ima više svezaka). Godina izdavanja sveska u

kojemu se nalazi natuknica. Stranica.

Primjer: Bibliografija. // Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. 3.

izd. Zagreb: JLZ, 1977-1985. Sv. 1. 1977. Str. 55

Članak u časopisu

Prezime, Ime autora. Naslov rada: podnaslov. // Naslov časopisa oznaka sveska/godišta, broj(godina),

početna-završna stranica.

Primjer: Aparac-Jelušić, Tatjana. Knjižnična znanost u posljednjem desetljeću dvadesetog

stoljeća. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 40, 1-2(1997), str. 139-152.

Članak u novinama

Prezime, Ime autora. Naslov rada: podnaslov. // Naslov novina oznaka sveska/godišta,

broj(dan, datum), početna-završna stranica.

-ako je autor potpisan samo inicijalima, navode se iza naslova i znaka /

Primjer: Cimet za budnost u vožnji / I.V. // Večernji list 46, 15.170(subota, 4.2. 2006),

str. 86.

Rad u zborniku

Prezime, Ime autora. Naslov rada: podnaslov. // Naslov zbornika / podatak o uredniku.

Mjesto izdavanja: Nakladnik, godina izdavanja. Početna-završna stranica.

Primjer: Anzulović, Neda. Aleksandar Stipčević: biografija i bibliografija radova. // Izazovi

pisane baštine: zbornik radova u povodu 75. obljetnice života Aleksandra Stipčevića /

uredila Tatjana Aparac-Jelušić. Osijek: Filozofski fakultet, 2005. Str. 7-37.

Elektronički izvori

Prezime, Ime autora (ako postoji). Naslov: podnaslov, datum/godina nastanka

dokumenta (ako postoji). Potpuna URL adresa (datum pristupa dokumentu)

Vrh

Članak u elektroničkom časopisu

Prezime, Ime autora. Naslov rada: podnaslov. // Naslov časopisa oznaka sveska/godišta,

broj(godina). Potpuna URL adresa (datum pristupa dokumentu)

Primjer: Petr, Kornelija; Vrana, Radovan; Aparac-Jelušić, Tatjana. Obrazovanje na

daljinu: mogući model u području knjižnične i informacijske znanosti Hrvatske. // Časopis

Edupoint 2, 2(2002). URL: http://edupoint.carnet.hr/casopis/aktualni/index.html (2002-

01-22)

Članak na mrežnoj stranici

Prezime, Ime autora (ako postoji). Naslov: podnaslov, datum/godina nastanka

dokumenta (ako postoji). Potpuna URL adresa (datum pristupa dokumentu)

Primjer:

Lauder, John; Matheson, Ann. Newsplan 2000 project: completion report to the heritage

lottery fund, 2005. URL: http://www.bl.uk/about/cooperation/pdf/newsplan2000final.pdf

(2006-01-13)

Primjer članka na mrežnoj stranici koji nema autora:

Dynamic action plan, 2005.

URL:http://www.minervaeurope.org/publications/dap/dap.pdf (2005-11-20)

Mrežna stranica

Naslov stranice. Potpuna URL adresa (datum pristupa stranici)

Primjer:

Hrvatsko knjižničarsko društvo. URL: http://www.hkdrustvo.hr/ (2006-03-01)

Članak iz baze podataka

Prezime, Ime autora. Naslov rada: podnaslov. // Naslov časopisa oznaka sveska/godišta,

broj(godina). Naziv baze podataka. URL adresa baze podataka (Datum pristupa)

Primjer:

Arnold, Renea. Public libraries and early literacy: raising a reader. // American libraries

34, 8(2003). EBSCO. URL: http://www.ebsco.com (2005-06-11)

CD-ROM

Podaci se navode ovisno o tome radi li se o knjizi, časopisu, zborniku. Na kraju se se

dodaje oznaka [CD-ROM]

Primjer:

Čujić, Maja; Faletar, Sanjica; Gavranović, Drahomira. Free vs. fee-based library services

in Eastern Croatia. // Library and information in multicultural societies: proceedings / the

12th Bobcatsss symposium 26-28 January 2004. in Riga, Latvia. Boras: University

College, 2004. Str. 76-83 [CD-ROM]

Listserv, newsgroup, e-mail

Prezime, Ime autora (ako je poznato). Predmet poruke (subject ), datum poruke ako se

razlikuje od datuma kad je pročitana. Adresa listserv ili newslist računala poslužitelja

(datum čitanja poruke)

- Kod osobnih e-mail poruka izostavlja se adresa.

Primjer listserv poruke:

Levitt, Jonathan. Fourth discussion topic. Euro_Student_ASIST@yahoogroups.com

(2006-03-03) Primjer newsgroup poruke: Ferić, Petar. Novosti, 25.02.2006.

hr.soc.grad.osijek. (2006-03-12) Primjer e-mail poruke: Cameron, Martha. Library.

Osobna poruka. (2006-03-09)

Usmeni izvori

Predavanje

Prezime, Ime autora. Naslov predavanja. Naslov kolegija/skupa unutar kojeg je održano

predavanje. Naziv ustanove u kojoj je održano predavanje. Mjesto, datum održanog

predavanja. [Predavanje]

Primjer:

Aparac-Jelušić, Tatjana. Informacija. Teorijske osnove knjižnične i informacijske znanosti.

Sveučilište J. J. Strossmayer, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti. Osijek,

5. 3.2006. [Predavanje]

Intervju

Prezime, Ime intervjuirane osobe. Osobni intervju. Datum intervjua.

Primjer:

Hayes, Bob. Osobni intervju. 11. 3. 2006.

Audiovizualna građa (zvučna kaseta, video kaseta, DVD, CD)

Prezime, Ime autora. Naslov. Mjesto: Izdavač, godina izdavanja. [Medij]

Primjer:

Adcock, Fleur…[et al.]. The poetry quartets. London: The British Council: Bloodaxe

Books, 1998. [Zvučna kaseta] Wai, Lana. Yoga. Ljubljana : Videoart, 2003. [Video

kaseta]

Prilog 1 – Primjer naslovne stranice *

 Vrh

Projekt o darovitosti

Poticanje darovitosti - Lovre Montija


Narodna knjižnica Knin

http://nkknin.hr/


Školski kalendar 23/24


Kad zvoni?
1. sat 8:00 - 8:45
2. sat 8:50 - 9:35
3. sat 9:40 - 10:25
odmor 10:25 - 10:40
4. sat 10:40 - 11:25
5. sat 11:30 - 12:15
6. sat 12:20 - 13:05
7. sat 13:10 - 13:55

Prijavi zlostavljanje

RED BUTTON


Brojač posjeta
Ispis statistike od 3. 3. 2010.

Ukupno: 456323
Danas: 37
preskoči na navigaciju